ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Αποσπάσεις Δημοσίων Υπαλλήλων στους O-Π

Posted in Uncategorized από Ιωάννης Β. Βέλλης στο Ιανουαρίου 28, 2011

Αποσπάσεις Δημοσίων Υπαλλήλων στους Οικολόγους Πράσινους, βάσει του νόμου 2910/2001.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν δημοσίους υπαλλήλους  που, ανεξαρτήτως φύλου, διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να εργαστούν μαζί μας, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να αποσπασθούν, από την υπηρεσία στην οποία εργάζονται σήμερα, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και να εργασθούν στους Οικολόγους Πράσινους με βάση τις διατάξεις του νόμου 2910/2001, σε θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν με βάση τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά τους καθώς και συνοδευτική επιστολή στην οποία θα αναφέρεται ο κωδικός ή οι κωδικοί των θέσεων για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

eg_anthropino-dynamiko[at]googlegroups.com

 

έως και τη 6η Φεβρουαρίου 2011

Γενικές απαιτήσεις των θέσεων εργασίας των αποσπασμένων δημοσίων υπαλλήλων:

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες θα  αποσπασθούν με βάση τους νόμους Ν. 2910/2-5-01 (ΦΕΚ 91 Α΄), 1895/90 (ΦΕΚ Α’ 116), Ν.Δ. 216/74 (ΦΕΚ Α’ 367), και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.

Οι θέσεις εργασίας είναι απαιτητικές ως προς την ποιότητα της εργασίας που απαιτείται και περιλαμβάνουν:

–          ικανότητα (αυτο)οργάνωσης της δουλειάς τους αλλά και συνεργασία σε ομάδα που απαιτείται στο πλαίσιο της λειτουργίας των Οικολόγων Πράσινων

–          ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και διάθεση συνεισφοράς στις πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις  των Οικολόγων Πράσινων

–          συστηματική και αμφίδρομη συνεργασία με την κοινοβουλευτική ομάδα των Οικολόγων Πράσινων (σήμερα σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο) σε θέματα  του αντικειμένου τους

–          υποστήριξη της δουλειάς  των αντίστοιχων θεματικών ομάδων και τοπικών πολιτικών κινήσεων/περιφερειακών οργανώσεων των Οικολόγων Πράσινων με τεκμηρίωση θεμάτων, στοιχεία και μεταφορά εμπειρίας

–          συνεργατική διάθεση και διάθεση συνεχόμενης εκπαίδευσης σε αντικείμενα του τομέα απασχόλησης τους

–          υποστήριξη του έργου του Πράσινου Ιδρύματος Τεκμηρίωσης και Επιμόρφωσης, εφόσον τους ζητηθεί, σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο κάθε αποσπασμένου υπαλλήλου.

–        Οι θέσεις εργασίας απαιτούν  επάρκεια τόσο ως προς το γνωστικό αντικείμενο όσο και ως ως προς την ένταση και την αποτελεσματικότητα της εργασίας καθώς και το χρόνο εργασίας σε καθημερινό επίπεδο, που αναμένεται να ξεπερνάει τον τυπικό χρόνο εργασίας στο δημόσιο ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο νόμος δίνει την δυνατότητα 45 ωρών αμειβόμενης υπερωριακής απασχόλησης τον μήνα οι οποίες ενδέχεται να αξιοποιηθούν με βάση τις ανάγκες ανάπτυξης των Ο.Π.

 

Βασικά προσόντα

–     Πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και του επιστημονικού πεδίου για το οποίο θα αποσπασθούν που τεκμηριώνεται από τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργασιακή εμπειρία.

–     Από άριστη έως κατ’ ελάχιστον καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας καθώς και πολύ καλή χρήση της ελληνικής

–     Εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή, ίντερνετ και ηλεκτρονικής επικοινωνίας καθώς και διάθεση συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων στην ηλεκτρονική επικοινωνία και τεχνολογία.

Πρόσθετες απαιτήσεις – περιορισμοί

•   Οι υποψήφιοι πρέπει να υποστηρίζουν τις πράσινες αξίες και τις πράσινες πολιτικές.

•   Να μην είναι μέλη άλλων πολιτικών κομμάτων (πέρα από πράσινα κόμματα εκτός Ελλάδας)

Κριτήρια Αξιολόγησης

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης τους είναι:

1. Η εκπαίδευση και οι γνώσεις τους στα σχετικά αντικείμενα

2. Η εμπειρία που έχουν ήδη στο σχετικό αντικείμενο

3. Η εν γένει δραστηριότητά τους σε κοινωνικά θέματα

 

Ειδικές απαιτήσεις για τις θέσεις εργασίας ανά αντικείμενο

 

Α1_ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ( Αττική, Ιωάννινα, Αν. Μακεδονία και Θράκη,  Σύρος ή Ρόδος): Ζητούνται δημόσιοι υπάλληλοι με διοικητική εμπειρία και οργανωτικές ικανότητες για την υποστήριξη των αντίστοιχων περιφερειακών οργανώσεων των Οικολόγων Πράσινων στην Αττική, την Αν. Μακεδονία και Θράκη (Κομοτηνή και, εναλασσόμενα, Καβάλα), την Ήπειρο (Ιωάννινα) και το Ν.Αιγαίο (Σύρος ή Ρόδος). Οι εργαζόμενοι που θα απασχολούνται στις περιφέρειες αυτές θα έχουν ως κύριο αντικείμενο την οργανωτική και διοικητική υποστήριξη των δράσεων των Οικολόγων Πράσινων στην περιφέρεια της έδρας τους. Για την Αττική, το εργασιακό αντικείμενο θα περιλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη της Συντονιστικής Γραμματείας Αττικής (συγγραφή κειμένων, αρχειοθέτηση, συντονισμός μελών για εκδηλώσεις, προετοιμασία υλικού εκδηλώσεων, επαφές με διοικητικές αρχές και με πολίτες), λειτουργία γραφείων κάποιες ώρες την ημέρα, ενώ το ωράριο θα είναι ευέλικτο.

 

Επιθυμητά προσόντα: Γνώση των αυτοδιοικητικών θεμάτων των αντίστοιχων περιφερειών, προηγούμενη εργασία εθελοντική ή επαγγελματική στο χώρο της πολιτικής οικολογίας, σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς. Για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, επιπλέον επιθυμητό προσόν θα θεωρηθεί η εργασιακή ή άλλη εμπειρία σε θέματα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

Α2_ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:   (Αθήνα)Ζητείται απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου, με πολύ καλή γνώση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς: οικονομικές πολιτικές με έμφαση στην πράσινη οικονομία, μακροοικονομία, δημόσια οικονομικά, κοινωνική οικονομία, φορολογική πολιτική με έμφαση σε θέματα πράσινης φορολογικής πολιτικής, περιφερειακή ανάπτυξη, ασφαλιστικά συστήματα και μεταρρύθμιση ασφαλιστικής πολιτικής. Ο αποσπασμένος δημόσιος υπάλληλος θα υποστηρίζει με τεκμηρίωση, διοργάνωση εκδηλώσεων, συγκέντρωση στοιχείων, έρευνα, επεξεργασία θέσεων τη Θεματική Ομάδα Οικονομίας αλλά και τους Οικολόγους Πράσινους στις πολιτικές, κοινοβουλευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις τους στους αντίστοιχους τομείς.

Επιθυμητά προσόντα: 1.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό 2. Προηγούμενη εργασία εθελοντική ή επαγγελματική στο χώρο της πολιτικής οικολογίας, σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς. 3. Καλή γνώση θεμάτων πολιτικής μεταφορών

 

Α4_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Αθήνα):

Επιθυμητά προσόντα: 1.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό 2. Προηγούμενη εργασία εθελοντική ή επαγγελματική στο χώρο της πολιτικής οικολογίας, σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς.

 

Α11_ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Αθήνα). Ζητούνται δημόσιοι υπάλληλοι με πτυχίο νομικής, κατά προτίμηση εργαζόμενοι σε νομική υπηρεσία φορέα του δημοσίου, που θα εργαστούν για τη νομική υποστήριξη των Τοπικών Κινήσεων και των Θεματικών Ομάδων των Οικολόγων Πράσινων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε κάποια από τα παρακάτω θέματα: Ανθρώπινα δικαιώματα και μεταναστευτική πολιτική,  Προστασία του Περιβάλλοντος, Ασφαλιστικά – Εργασιακά δικαιώματα, Συμβάσεις Δημοσίων Έργων.

Επιθυμητά προσόντα: 1.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 2. Προηγούμενη εργασία εθελοντική ή επαγγελματική στο χώρο της πολιτικής οικολογίας, σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς.

Α 12 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Ζητούνται δημόσιοι υπάλληλοι με πτυχίο νομικής, πολιτικών κοινωνικών επιστημών, ή διεθνών σπουδών, με εξειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις, ή και το διεθνές δίκαιο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επαρκή εμπειρία στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, που αφορά τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, τις υφιστάμενες διακρατικές συμφωνίες, το πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, στους οποίους μετέχει η Ελλάδα. Χρήσιμη θα είναι η εμπειρία όσον αφορά τις σχέσεις της χώρας μας και της Ε.Ε. και με χώρες του Τρίτου Κόσμου ή και χώρες εκτός Ε.Ε. της Ανατολικής Ευρώπης ή της Ασίας

Επιθυμητά προσόντα: 1.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό 2. Προηγούμενη εργασία εθελοντική ή επαγγελματική στο χώρο της πολιτικής οικολογίας, σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς.

Α14 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΜΟΙ: Ζητούνται δημόσιοι υπάλληλοι, πτυχιούχοι ΑΕΙ σε τομείς νομικής, πολιτικών κοινωνικών επιστημών, με ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία όσον αφορά τους συνταγματικούς και πολιτικούς θεσμούς, τους θεσμούς διακυβέρνησης, τους θεσμούς διαφάνειας και ισονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επαρκή εμπειρία όσον αφορά το συνταγματικό και νομικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Ελλάδας, προβληματισμούς για τις υφιστάμενες αδυναμίες, και εμπειρία για άλλα πλαίσια διακυβέρνησης κρατών εντός ή εκτός της Ε.Ε.

Επιθυμητά προσόντα: 1.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό 2. Προηγούμενη εργασία εθελοντική ή επαγγελματική στο χώρο της πολιτικής οικολογίας, σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς.

Α15 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ: Ζητούνται δημόσιοι υπάλληλοι, πτυχιούχοι ΑΕΙ με επαγγελματική εμπειρία στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο, που αφορά τα δικαιώματα καταναλωτών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επαρκή εμπειρία για τα κινήματα καταναλωτών στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, και να επιθυμούν να συνεισφέρουν στην υποστήριξη καταναλωτών και καταναλωτικών οργανώσεων.

Επιθυμητά προσόντα: 1.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό 2. Προηγούμενη εργασία εθελοντική ή επαγγελματική στο χώρο της πολιτικής οικολογίας, σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς.

Αμοιβή για την απασχόληση κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους

Όπως προβλέπει ο νόμος οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι που θα εργάζονται, στους Οικολόγους Πράσινους αμοίβονται ως εξής:

–        Τις μέχρι τώρα αποδοχές τους στις οποίες περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και πρόσθετες παροχές της οργανικής τους θέσης (Ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α΄).

–        Αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα ίση με το ήμισυ του κατώτατου ορίου μηνιαίων αποδοχών που προβλέπει κάθε φορά για τους κατόχους απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης χωρίς προϋπηρεσία η συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείου των ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας(Ν2026/92, ΦΕΚ 43Α).

–        Με υπερωρίες – εφόσον απαιτηθεί υπερωριακή εργασία – μέχρι 45 ώρες το μήνα (που μπορεί να περιλαμβάνουν απογευματινή και βραδινή εργασία και εργασία το Σαββατοκύριακο  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Απόφ.υπ’αριθ. 2/7059/0022 των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 37/4-2-2010).

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: